Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Bohemia Baby s.r.o.,

se sídlem : Lidická 481, 273 51 Unhošť
kontaktní adresa : Bohemia Baby s.r.o., Zirkon Office Center, Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
IČO: 285 05 743
DIČ: CZ 285 05 743
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 146511 (dále jen „prodávající“)

Obchodní podmínky jsou dány obchodní smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají prodávající a kupující.

OBCHODNÍ SMLOUVA

Článek I.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je rámcová úprava vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího pro účely opakovaného a průběžného prodeje a nákupu zboží. 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované na základě jednotlivých dílčích objednávek kupujícího a kupující se zavazuje takto objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu.

 

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího za účelem opakovaného nákupu a prodeje zboží. Vzájemný obchod bude realizován na základě objednávek kupujícího, které prodávající kupujícímu potvrdí. Objednávku lze učinit písemně, mailem či telefonicky s osobami oprávněnými za prodávajícího přijímat objednávky.
2 Mezi účastníky této smlouvy platí, že každá dodávka zboží je samostatným smluvním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím, který se uskutečňuje za podmínek v této smlouvě sjednaných. Doklady prokazující uzavření kupní smlouvy na jednotlivou dodávku zboží je zejména daňový doklad prodávajícího.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované na základě jednotlivých dílčích objednávek kupujícího a kupující se zavazuje takto objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu.
4. Prodávající je povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které souvisí s dodaným zbožím. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

 

Čl. II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu na základě potvrzené objednávky včas a v úplném stavu.
2. Za termín dodání zboží bude považován den převzetí zboží kupujícím, resp. dodání zboží veřejným přepravcem, zásilkovou službou apod.
3. Prodávající je oprávněn změnit dohodnutý termín dodání, resp. zboží nedodat v případě, že zboží není dostupné nebo z jiných vážných důvodů. V případě, že prodávající není schopen objednávku kupujícího plnit, je oprávněn po předchozím upozornění kupujícího, od objednávky odstoupit.
4. Kupující je povinen zajistit při následném prodeji zboží prodávajícího vhodnou prezentaci zboží a vytvořit odpovídají podmínky, aby nemohlo dojít k poškození pověsti prodávajícího či výrobce zboží, nebo vlastníka ochranných známek ke zboží. Kupující je při prodeji zboží koncovým zákazníkům povinen dbát veškerých pokynů prodávajícího, případně výrobce, zejména pokynů na způsob prezentace, manipulaci a skladování výrobků, jakožto i instrukcí k vlastnostem a způsobu používání výrobků. Kupující tímto prohlašuje, že byl prodávajícím s pokyny seznámen.
5. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků prodávajícím dle odst. 4 tohoto článku, je kupující povinen tyto závady neprodleně na své náklady odstranit, a to po obdržení výzvy a v prodávajícím určené lhůtě. V případě, že kupující tyto závady neodstraní, je prodávající mimo jiné oprávněn přerušit další dodávky zboží.
6. Prodávající prohlašuje, že ve věcech této smlouvy je za něj oprávněn kromě všech jednatelů jednat:
Martina Džurmanová, email: sales@bohemiababy.cz
7. Kupující prohlašuje, že ve věcech této smlouvy je za něj oprávněn jednat:…………………
8. Oprávnění uvedené v odst. 6 a 7 této smlouvy se týká pouze naplňování obsahu této smlouvy, netýká se však samotného podpisu smlouvy nebo jejích dodatků či úprav. V případě, že dojde ke změně osob oprávněných za smluvní strany jednat dle tohoto článku, jsou si smluvní strany tuto skutečnost povinny neprodleně sdělit. V případě, že dojde v průběhu platnosti této smlouvy ke změně vedoucího provozovny či jiné oprávněné osoby nakupovat zboží v provozovně kupujícího a kupující tuto skutečnost neprodleně neoznámí prodávajícímu, má se za to, že nový vedoucí provozovny či jiná oprávněná osoba nakupovat zboží je oprávněna jednat za kupujícího v souladu s touto smlouvou.

 

Čl. III.
Cena, platební podmínky

1. Kupní ceny zboží jsou smluvní.
2. Kupní cena za zboží bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím, případně na základě proformafaktury. Splatnost faktury je uvedena na faktuře. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu včas.
3. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna dnem připsání částky na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře či proformafaktuře nebo na jiný účet prodávajícího.
4. Pokud kupující neuhradí své závazky vůči prodávajícímu včas, je prodávající oprávněn bez dalšího upozorňování neuskutečnit další dodávky kupujícímu. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zboží kupujícímu.
5. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména ty, kdy cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží, sleva je vyšší než 80%, apod.) nebo v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer.
V těchto případech si prodávající vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit a to i poté, pokud již kupující obdržel e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku musí prodávající kupujícího neprodleně informovat.

 

Čl. IV.
Sankce a úroky

1. V případě, že kupující uhradí kupní cenu oproti splatnosti faktury se zpožděním, případně je s platbou se zpožděním, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Kupující se zavazuje takový úrok z prodlení uhradit na účet prodávajícího.
2. V případě, že zpoždění s úhradou je delší než 30 dní, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu sankční pokutu ve výši 0,05% denně z nezaplacené částky. V takovém případě je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ode dne následujícího po dni splatnosti faktury. Tím není dotčeno právo prodávajícího na úhradu úroku z prodlení. Kupující se zavazuje takovou sankční pokutu uhradit na účet prodávajícího.

 

Čl. V.
Záruka na zboží, reklamace

1. Záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je 24 měsíců, není-li v záručním listě nebo přiloženém návodu vyznačena záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, resp. dnem uvedeným na faktuře. K účinnému uplatnění práva odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující v záruční době vytkl prodávajícímu vady, které zboží má a řádně je doložil. Vytknuté vady není kupující oprávněn dodatečně měnit.
2. Kupující je povinen zkontrolovat po dodání zboží.
3. Množstevní vady, které mohou být podle své povahy zjištěny okamžitě při převzetí zevní kontrolou v místě dodání, oznámí kupující prodávajícímu do 3 pracovních dní od převzetí zboží. Množstevní vady u zboží dodaného kupujícímu veřejným dopravcem, které mohou být zjištěny po otevření obalových jednotek, musí být oznámeny prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne dodání zboží. Pokud výše uvedeným způsobem kupující vady prodávajícímu neoznámí, platí, že takto dodané zboží přijal bez množstevních vad.
4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byla z důvodů vad poskytnuta sleva, a kupující byl na tyto vady upozorněn.
5. Jestliže kupující neodmítne zboží, má se za to, že kupující zboží přijímá a že je dodáno řádně a včas.
6. Kupující je povinen v případě žádosti prodávajícího prokázat nákup zboží právě u prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží, které kupující nenakoupil u prodávajícího.

 

VI.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu i bez udání výpovědního důvodu písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit okamžitě bez výpovědní lhůty v případě závažného porušení smluvních podmínek ze strany kupujícího, zejména pak při zpoždění s úhradou nebo při porušení bodu II/4.
4. V případě zániku této smlouvy se smluvní strany dohodly na vypořádání závazků nejpozději do 14 dní od jejího ukončení.

 

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí českým právním řádem, tedy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě sporu bude tento řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně mimosoudní cestou.
3. Veškerá korespondence, která s touto smlouvou souvisí, bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Odepře-li adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně ve formě číslovaných dodatků, podepsaných statutárními orgány obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že souhlasí s jejím obsahem na důkaz čehož připojují své podpisy.