Reklamačné podmienky

Záruka na zboží, reklamace

1. Záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je 24 měsíců, není-li v záručním listě nebo přiloženém návodu vyznačena záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, resp. dnem uvedeným na faktuře. K účinnému uplatnění práva odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující v záruční době vytkl prodávajícímu vady, které zboží má a řádně je doložil. Vytknuté vady není kupující oprávněn dodatečně měnit.

2. Kupující je povinen zkontrolovat po dodání zboží.

3. Množstevní vady, které mohou být podle své povahy zjištěny okamžitě při převzetí zevní kontrolou v místě dodání, oznámí kupující prodávajícímu do 3 pracovních dní od převzetí zboží. Množstevní vady u zboží dodaného kupujícímu veřejným dopravcem, které mohou být zjištěny po otevření obalových jednotek, musí být oznámeny prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne dodání zboží. Pokud výše uvedeným způsobem kupující vady prodávajícímu neoznámí, platí, že takto dodané zboží přijal bez množstevních vad.

4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byla z důvodů vad poskytnuta sleva, a kupující byl na tyto vady upozorněn.

5. Jestliže kupující neodmítne zboží, má se za to, že kupující zboží přijímá a že je dodáno řádně a včas.

6. Kupující je povinen v případě žádosti prodávajícího prokázat nákup zboží právě u prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží, které kupující nenakoupil u prodávajícího.


POSTUP PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ:


Pro zajištění hladkého a co možná nejrychlejšího vyřízení Vaší reklamace, Vás tímto žádáme o důrazné dodržování níže uvedených kroků:

1. Veškeré zasílané zboží na reklamaci musí být doprovázeno pokladním dokladem o zakoupení zboží u společnosti Bohemia Baby s.r.o., bez přiloženého pokladního dokladu nemůžeme přijmout zboží do reklamačního procesu.

2. Součástí reklamace musí být reklamační protokol s jasně popsanou závadou.

3. Veškeré doklady musí být uloženy na viditelném místě u reklamovaného zboží.

4. Reklamace posílejte ihned po obdržení zboží od zákazníka, jinak nemůžeme garantovat dodržení zákonné lhůty.

5. Všechny reklamace zasílejte výhradně na adresu skladu: 

Servisní středisko Bohemia Baby s.r.o.

E-mail: servis@bohemiababy.cz

Provozní doba servisu:
Pondělí – Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek 7.00 – 13.00

NOVĚ !
Adresa pro zaslání reklamací:
 
Bohemia Baby s.r.o.
Sklad Flash Services
JIŘICE 3
28922